ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานจัดการทั่วไป
     
 

ทิวา ใจช่วง
นายทิวา  ใจช่วง
ตำแหน่งนักจัดการงานหัวไป


งานการเงินและบัญชี

  
em_3
นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

em_3
นางยุภาวรรณ์ เชื้อตาพระ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 maneejangchewtapa.jpg
นางสาวมณีจันทร์  เชื้อตาพระ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

งานพัสดุ

  
em_3
นางสาวณภาส์ณัฐ คำลือ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
em_3
นางสาวชไมพร  วิพรรณะ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 งานธุรการ

  
em_3
นางพรวิจิตร อนุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

em_3
นางสาวอรพินทร์  อินทุวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

em_3
นางสาวจริญญา สิงตา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักเจ้าพนักงานธุรการ) 

งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

  
em_3
นายนฤดล บุพศิริ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 
 em_3
นายกิติศักดิ์ เชื้อตาพระ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานนายช่างเทคนิค)
 

งานยานพาหนะ

  
em_3
นายสมบัติ  อนุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

em_3
นายอโณทัย พรมเพ็ง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

 em_3
นายชราวุฒ ศรีลาศักด์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์)
 
em_3
นายมานะ สุโพเคน
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์)

em_3
นายสมพงษ์ วะสุรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์)

 งานเกษตรพื้นฐาน

  
em_3
นายรัตนพล พรมเพ็ง
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 em_3
นายสมชัย จันทะโคตร
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 

 งานรักษาความปลอดภัย

  
em_3
นายสราเพชร  พัฒมณี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย)
aaa๘_pic 
นายยุทธนา  ศิริวานก
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย)

 

chaewitkitisriworapan.jpg
นายเกียรติศักดิ์  สวัสดี์วารี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย) 

 

chaewitkitisriworapan.jpg
นายชาญวิทย์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย)
  

 งานซักฟอก

  
em_3
นางสุภาพ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานชักฟอก

em_3
นางกิตติภา ทาแว่น
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานชักฟอก) 
em_3
พิสมร  กันหาวงค์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานชักฟอก) 
   
   
   
พิเศษ.............................................................................................................  ..................................................
   
  em_3
สนธยา  เดชทะสอน
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณตึกงานบริหาร PCU ห้องประชุม
 em_3
สุวรรณ  เขียวสังข์
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณตึก OPD ห้องยา
 em_3
ขนิษฐา  ทองสิงห์
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณตึกพิเศษสงฆ์
 em_3
ไหล  ชนะพจน์
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณตึกผู้ป่วยใน
em_3
วรรณา  เพชรรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณห้องทันตกรรม กายภาพ
bunsomsupad.jpg
บุญสม  สุภาพ
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณห้องรอคลอด
tumtongduisita.jpg
ตุ้มทอง  ดุสิตา
พนักงานทำความสะอาด
ประจำบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก(ห้องฉุกเฉิน)