ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     
 

em_1
นางนวลฉวี พะโน
หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

em_3
นายสุรสิทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางวราภรณ์ สิงห์ศรี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางชลิดา รัตนวรรณี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

em_3
นางสาววรรัตน์ ผาลาด
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

 em_3
นายภักดี พ่อเพียโคตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
penpadvedkung.jpg
นางสาวเพ็ญพักตร์  เวชคง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 
em_3
นายกรวิทย์ ใสส่อง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน) 
em_3
นางสาวอนงค์นาถ จันทร์แดง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน) 
 
 em_3
นางสุพัณณดา เขียวสังข์
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
ratsameesukkawipat.jpg
นางสาวรัศมี สุขวิพัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางบุผาวรรณ ชนะพาล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
em_3
นายพิมูล กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
em_3
นายสมร น้อยแสงศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
em_3
นายวสันต์  กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ