ข้อมูลทั่วไปเทคนิคการแพทย์และรังสี
     
 

em_1
นายสุการัณย์ ทิมมณีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

tamisawittaya.jpg
นางสาวตมิสา  วิทยา
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์


 


 

em_3
นายโยธา เสียงเย็น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

em_3
นายฉัตรชัย ภู่มาลา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
 
em_3
นายชลธี จันลา
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ

 

 
em_3
นายธวัชชัย สมประสงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์