ข้อมูลทั่วไปเวชกรรมฟื้นฟู
 

em_1
นางสาวรัตนา ราชชารี
หัวหน้ากลุ่มงาน
ายภาพบำบัด

em_3
นายนฤนาท เตินเตือน
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

 em_3
นางสาวกันต์ฤทัย  อภัยโส
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

em_3
นางอินทหวา พันธ์หนอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ