ข้อมูลทั่วไป



ทันตกรรม
     
 


นางสาววีรานันท์  ธารทัศนวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 
นางสาวอาภาศิริ สุดสาคร
ตำแหน่ง ทันตแพทย์


 

em_3
นางสาวดวงใจ ติระ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

em_3
นางปารียา พรรณวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 em_3 
นส.สุจิตรา กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 
 
em_3
นางอุบลรัตน์ บุญบุตร
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางสาวศศิพิมล สุวรรณเก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางสาวอรอุมา บุญตระกูล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ