ข้อมูลทั่วไปทันตกรรม
     
 

em_1
นางสาวพรรณศิริ วังคะฮาต
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 em_3
นางสาวอนัญญา อุดมสิทธิ์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์


 

em_3
นางสาวดวงใจ ติระ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

em_3
นางปารียา พรรณวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
em_3
นางสาวรัชนู โคตรแสง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 em_3 
นส.สุจิตรา กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
em_3
นางอุบลรัตน์ บุญบุตร
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางสาวศศิพิมล สุวรรณเก
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางสาวอรอุมา บุญตระกูล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ