ข้อมูลทั่วไปเภสัทกรรม
     
 

em_1
นางขวัญใจ ธนากรจักร์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัทกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

em_3
นายสมชาติ จันเจือ
ตำแหน่ง เภสัชกร

em_3
นายวิทยา อักษรวิลัย
ตำแหน่ง เภสัชกร

em_3
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แผ่นพรหม
ตำแหน่ง เภสัชกร

em_3
นางสาวสาริณี สุภานนท์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

em_3
นางสาวดาหวัน อุทัยแสน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
em_3
นางสาวรัตนาภรณ์ ชาเครือ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 em_3
นายอรรถชัย เพ็ชรนนท์
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
 
 em_3
นายชัลวาล อุทัยแสน
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา