ข้อมูลทั่วไปส่งเสริมสุขภาพ
     
 

em_1
นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

em_3
นางสาวรุ่งนภา อุดานนท์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางสาวตรีชฎา ศรีชัยมูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางสาวฐิตินันท์ เกษมสิน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

  kanchidjutraniyan.jpg

นางสาวกาญฉัฐ  จุฑาณัชญาณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

warunyaniwongsa.jpg
นางสาววรัญญา  นิวงษา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  em_3
นางพร สุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
em_3
นางสาววิรินรัตน์ สุขรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
em_3
นายธนภัทร ทัดศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
em_3
นางสาวจตุพร ใสส่อง
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
em_3
นายสุวิทย์ ปราโมทย์
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
(ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์) 
 em_3
นางสาวเยาวลักษณ์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
 em_3
นายเขตต์พล ไชยวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานพนักงานบำบัดสิ่งปฏิกูล)