ข้อมูลทั่วไปองค์กรแพทย์
 


นายจักรภพ  ธนาธนัยภัทร
นายแพทย์จักรภพ  ธนาธนัยภัทร
หัวหน้าองค์กรแพทย์

แพทย์หญิงสุพัตรา เจนพาณิชพงศ์
แพทย์หญิงสุพัตรา เจนพาณิชพงศ์
ตำแหน่ง นายแพทย์

แพทย์หญิงณิชาภา ประเสริฐภัค
แพทย์หญิงณิชาภา ประเสริฐภัค
ตำแหน่ง นายแพทย์

แพทย์หญิงณิชาภา ประเสริฐภัค
 นายแพทย์นรินทร์  มณีรัตน์
ตำแหน่ง นายแพทย์

แพทย์หญิงฉัตราภรณ์  วิทยาดำรงชัย

พทย์หญิงฉัตราภรณ์  วิทยาดำรงชัย
ตำแหน่ง นายแพทย์ 

 

 

นางสาวชวลี  ศรีหาญ

 แพทย์หญิงชวลี  ศรีหาญ
ตำแหน่ง นายแพทย์