ข้อมูลทั่วไปองค์กรแพทย์
 


นายจักรภพ  ธนาธนัยภัทร
นายแพทย์จักรภพ  ธนาธนัยภัทร
หัวหน้าองค์กรแพทย์

แพทย์หญิงสุพัตรา เจนพาณิชพงศ์
แพทย์หญิงสุพัตรา เจนพาณิชพงศ์
ตำแหน่ง นายแพทย์

แพทย์หญิงฉัตราภรณ์  วิทยาดำรงชัย

พทย์หญิงฉัตราภรณ์  วิทยาดำรงชั
ตำแหน่ง นายแพทย์ 

 

นางสาวชวลี  ศรีหาญ
 แพทย์หญิงชวลี  ศรีหาญ
ตำแหน่ง นายแพทย์ 


 

 

  นายแพทย์ธนายง สีโย
ตำแหน่ง นายแพทย์