ข้อมูลทั่วไปกลุ่มบริหารการพยาบาล
     
 

em_3
นางนลิน รัตนวรรณี
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

em_3
นางสาวกรรณิกา ลองจำนงค์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

em_3
นางนวลฉวี พะโน
หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

em_3
นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
หัวหน้างานผู้ป่วยใน

 

em_3
นางทิพภา เชาว์ประสิทธิ์
หัวหน้างานผู้ป่วยผ่าตัด

 

em_3
นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
em_3
นางรสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด