MOIT2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:12 น.

(PDF File)

ไตรมาส 1

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

5. คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ฯ 64 ปรับวันที่ 7 ต_ค_ 64(1)

9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10 แผนเงินบำรุง ปี 65

11 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 1 

12 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 2

13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื้่องร้องเรียน

16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

17.1 การเวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

17.2 แผนการจัดซื้อจัดหา ตามแผนการใช้จ่ายประจำปี 2565 

17.3 ผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลา

17.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน แบบสขร1 

 

ไตรมาส 2

 ข้อ 9 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คปสอ.ท่าอุเทน

 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ข้อ 17 รายงานผลการจัดซื้อ 2 

ข้อ 17.3 รายงานการจัดซื้อ ไตรมาส 2 

ข้อ 17.5 แบบสขร ม.ค-ก.พ 65 

 

 ไตรมาส 3

 9 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

17 รายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 3.1 

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 

17.5 แบบสขร เม.ย.- มิ.ย.65 

 

ไตรมาส 4 

 ข้อ 9 รายการความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์

 ข้อ 10 การใชิจ่ายงบ-ตามแผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง

ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการให้บริการ

 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ

 ข้อ 17.3  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

 จ้อ 17.5 แบบสขร ก.ค.65 - ก.ย.65ไตรมาส4

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 19:09 น. )