MOIT17 PDF พิมพ์ อีเมล

(PDF File)

หัวข้อ 1 (1) ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ รายงานกำกับติดตามแผนฯ 65 รอบ 6 เดือน 

หัวข้อ 1 (2) รายงานผลการกำกับติดตามแผน ปปท.ฯ 65 รอบ 6 เดือน 

หัวข้อ 1 (3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน 

หัวข้อ 2 (1) ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ รายงานกำกับติดตามแผนฯ ชมรม 65 รอบ 6 เดือน 

หัวข้อ 2 (2) แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 6 เดือน 

หัวข้อ 2 (3)  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน

 

 1(1) ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ รายงานกำกับติดตามแผนฯ 65 รอบ 12 เดือน 

1(2) รายงานผลการกำกับติดตามแผน ปปท.ฯ 65 รอบ 12 เดือน 

1(3)  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน 

2(1) ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ รายงานกำกับติดตามแผนฯ ชมรม 65 รอบ 12 เดือน 

2(2) แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ รอบ 12 เดือน 

2(3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน