กฏหมายที่เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:55 น.

กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัยฯ สารเคมีอันตราย 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัยฯ 

กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการฯ 

กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยฯ 

พรบ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 57 

พรบ. วิชาชีพเวชกรรม 2525 

พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย-พ.ศ.๒๕๕๖ 

พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 18:01 น. )