ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานผู้ป่วยนอก
     
 

em_1
นางสาวกรรณิกา ลองจำนงค์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

em_3
นางปราณิสา ธนาธนัยภัทร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นายจักรกฤษณ์ นักบุญ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางชนิฎา สายเสมา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

em_3
นางวิวัลญา อุดมเดชาเวทย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

 
em_3
นางสาวนงคลักษณ์ วงศ์พนารัตน์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
em_3
นางชนิดา คำชนะ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางสาวพรศิริ ขันบรรจง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 
parichadsonain_Corp.jpg
นางสาวปาริชาติ สงอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ