คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล

คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คู่มือการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual)

คู่มือการดูแลก๊าซทางการแพทย์

คู่มือการดูแลระบบประปา

คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

คู่มือการปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ  (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค)

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่าย

คู่มือชันสูตรพลิกศพ2561

คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

 คู่มือปฎิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

 คู่มือปฏิบัติงานของ พขร

 คู่มือมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ระบบบังคับบำบัด

 คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 3

 คู่มือระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.pdf

 คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)

 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน IPD

 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน OPD

 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานประกันสุขภาพ

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานด้านการพยาบาล

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร