ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานผู้ป่วยใน
     
 

em_1
นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
 หัวหน้างานผู้ป่วยใน


em_3
นางจินตนา  อินทรักษา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางวรุณย์ประอร จีนบุตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางพาณี พิมพนิตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

em_3
นางลักขณา ภูวิชัย
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

em_3
นางสาวรุ่งนภา ตะนะคี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
em_3
นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
em_3
นางชวนพิศ สุขบัติ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
em_3
นายคมกริช อนุวรรณ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางอารี อรนันท์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 

 em_3
นางวราลักษณ์ พันธุ์เวียง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

em_3
นางสาวรุ่งอรุณ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 em_3
นส.ไพวรรณ มุกดา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(พยาบาลเทคนิค)

em_3
นางพรสวัสดิ์ เกษร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนใข้
em_3
นางกัลยา ดีผดุง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 em_3
นางสาวอรทัย ชนะพจน์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
em_3
นางสาวสุดารัตน์ พรมเพ็ง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 
 em_3
นางสาวอนิตยา  มะอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ