ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
     
 

em_1
นางสาวธนัสวิพร ธรณ์ธนัตย์กุล
หัวหน้างานหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง


 งานโภชนาการ  งานจ่ายกลาง

em_3
นางสมนึก จันทะคุณ
ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด
(ปฏิบัติงานงานโภชนากร)

 

em_3
นางอุบลรัตน์ บุญบุตร
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง)

 

em_3
นางสาวสิริอาภา วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง โภชนากร

 


em_3
นายรังสฤษดิ์ มานิตย์
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง)
em_3
นลิกุล สุโพเคน
พนักงานบริการ
(ปฏิบัติงานงานโภชนากร)
  em_3
นางสาวปาระวีร์ สุโพธิ์เคน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
(ปฏิบัติงานงานจ่ายกลาง)