ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
     
 

em_1

นางสาวกัญจน์พร วงศ์พนารัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 

em_3
นางสาวแสงดาว สนมศรี
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย


 

em_3
นางเหมือน ริมสกุล
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

em_3
นางพรรทิภา สุขสวน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนวดแผนไทย