ข้อมูลทั่วไป     
 

em_1
นางพันธิภา ก้อนสิน
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

   
 งานประกันสุขภาพ งานสารสนเทศทางการแพทย์ งานเวชระเบียน

em_3
นายอรรถพล สอนรมย์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ธีรรัตม์  ทิมมณีสวัสดิ์
นายธีรรัตม์ ทิมมณีสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

em_3
นายสมาน วงษ์ล่าม
ตำแหน่ง พนักงานห้องเฝือก
(ปฏิบัติงานห้องเวชระเบียน)

  

 em_3
นางสาวพรพรรณ ตะนะคี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ

 

ศราวุธ  ธงวาส
นายศราวุฒิ ธงวาส
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
em_3
นางสาวธันยบูรณ์ โมธรรม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
em_3
นางสาววิชุดา บุสุวะ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 
em_3
นางสาวสุกัญญา ใจช่วง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ