หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- บันทึกข้อความ เสนอการวิเคราะการจัดซื้อ
- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ
- การเวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 66 (2)