MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาส 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 09:09 น.

MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาส 2

ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่

ข้อ 1.2  โครงการ

ข้อ 2 . มีรายงานประชุมโครงการ  กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ  กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ  กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 

ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน 

ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่ 

ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 10:09 น. )