MOIT 16 หน่วยงานมีราายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯและจริยธรรม ปี 2566 ไตรมาส 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 09:11 น.

MOIT 16 หน่วยงานมีราายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯและจริยธรรม ปี 2566 ไตรมาส 2

ข้อ 1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อ 2.1. ส. ขอรายงานกำกับติดตามแผนฯ ชมรม 66 รอบ 6 เดือน 

ข้อ 2.2. แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามประเมินผลฯ รอบ 6 เดือน 

ข้อ 2.3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รอบ 6 เดือน 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023 เวลา 16:27 น. )