รวม EB 2563 PDF พิมพ์ อีเมล

รวม EB

- EB 1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

- EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ.pdf

- EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

- EB 4 เผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจ.pdf

- EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้สีส่วนได้.pdf

- EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียข้ามามีส่วนร่วม.pdf

- EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน.pdf

EB 8 การกำหนดมาตรการ หรือการวางระบบในการเผย.pdf

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผผยข้อมูลข่าสาร.pdf

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ.pdf

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผ.pdf

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการ.pdf

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประะเมินผล.pdf

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต.pdf

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า.pdf

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่.pdf

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยง.pdf

EB 22 หน่วยงานมีการจัดประชุม หรืออบรมสัมมนา.pdf

EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานpdf 

EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ.pdf

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการ.pdf 

----------------------------------------------- 

 เอกสารเพิ่มเติม ไตรมาส 3 

 เอกสารเพิ่มเติม EB 2 ไตรมาส 3 รายงานผลการจัดซื้อ.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 3 โครงการ 1 และ โครงการ 2.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 4 ไตรมาส 3 รายงานผลการจัดซื้อ.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 12 ไตรมาส 3.pdf 

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 14-ผสาน ไตรมาส 3.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 16 ไตรมาส 3 การจัดการเรื่อง.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 17  ไตรมาส 3 กำกับติดตาม.pdf    

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 19 ไตรมาส 3.pdf     

---------------------------------------------

เอกสารเพิ่มเติม ไตรมาส 4

- EB 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

- EB 3 การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

- EB 4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.pdf

- EB 9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf 

- EB 12 สรุปผลการดำเเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์.pdf

- EB 16  การจัดการข้อร้องเรียน.pdf 

- EB 24 กำกับติดตาม ปปท และคุณธรรม จริยธรรม.pdf

- EB 25 กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานแนาวทางการปฏ.pdf