นโยบายผู้บริหาร

 

1. แก้ปัญหา

2. รักษาคุณภาพและมาตรฐานงานบริหาร

3. สืบสานการพัฒนา สร้างความก้าวหน้าขององค์กร

4. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส