กฏหมายที่เกี่ยวข้องฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2020 เวลา 15:24 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

1  กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฯ (PDF File)

2  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัยฯ สารเคมีอันตราย (PDF File)

 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัยฯ (PDF File)

4  กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการฯ (PDF File)

5   กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยฯ (PDF File)

6  พรบ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 57 (PDF File)

7  พรบ. วิชาชีพเวชกรรม 2525 (PDF File)

8 พรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย-พ.ศ.๒๕๕๖ (PDF File)

9 พรบ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 (PDF File)

  10    พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (PDF File)

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2020 เวลา 15:27 น. )