MOIT 2 ไตรมาส 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2023 เวลา 11:14 น.

MOIT 2 ไตรมาส 1

ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์

ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 12 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่

 

ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิขอบ 67

 

ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

 

ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ข้อ 18.1 การเวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 66


ข้อ 18.2 แผนเงินบำรุง 67 อนุมัติ

 

ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผน

 

ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2023 เวลา 11:55 น. )