EB 1 ไตรมาส 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล

1 ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ แนวทาง

2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 

4 รายงานติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูล