EB 3 ไตรมาส 2 หน่วยงานมีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล

1. บันทึกข้อความ เสนอการวิเคราะการจัดซื้อ

2. การเวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แก้ไข 

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ (เผยแพร่ะปรกาศแนวทางจัดซื้อ)