MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2024 เวลา 09:20 น.

MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน


                                                                                 ย้อนกลับ
ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2024 เวลา 16:43 น. )