คู่มือปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2021 เวลา 10:40 น.

คู่มือปฏิบัติงาน (PDF)

- คู่มือการ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

- คู่มือการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

- คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual)

- คู่มือการดูแลก๊าซทางการแพทย์ 

- คู่มือการดูแลระบบประปา 

- คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

- คู่มือการปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ  (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค)  

- คู่มือชันสูตรพลิกศพ2561 

- คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)

- คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 

- คู่มือปฎิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล 

- คู่มือปฏิบัติงานของ พขร. 

- คู่มือมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ระบบบังคับบำบัด

- คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 3 

- คู่มือระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2021 เวลา 13:36 น. )