วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

(1) พันธกิจ
    
1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์

(2) วิสัยทัศน์
    โรงพยาบาลคุณภาพ ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี


(3) ค่านิยม
1. เราจะยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. เราจะเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. เราจะธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม
4. เราจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เราจะสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์และจุดเน้น (ช่วงปี 2552-2555)
(1) แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
2.เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจ
5.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 


นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 


การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ดังนั้น โรงพยาบาลท่าอุเทน จึงขอประกาศนบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โดยใช้กลยุทธ์ของ PIRAB และ A2IM ดังนี้
๑. จัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospitalอย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
๒. กิจกรรม  GREEN ได้แก่ 
G : Garbage
1) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
2) มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปคือมูลฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรีย์มูลฝอยอื่นๆไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R : Restroom
3) พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดพียงพอและปลอดภัย (HAS)ที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

E : Energy
4) มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

E : Environment
5) มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามหลัก Healthy Work Place สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนและมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่ กิจกรรมทางกาย (physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

N = Nutrition
6) สถานที่ประกอบการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับพื้นฐาน
7) ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
8) จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

3.  กิจกรรม CLEAN ได้แก่ C: Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ

L : Leader สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างภาวะผู้นำ

E : Effectiveness เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม

N : Network  ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วม


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2020 เวลา 15:18 น. )