วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

(1) พันธกิจ
    
1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์

(2) วิสัยทัศน์
    เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ  ผู้รับบริการประทับใจ


(3) ค่านิยม
1. เราจะยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2. เราจะเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. เราจะธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม
4. เราจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เราจะสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์และจุดเน้น (ช่วงปี 2552-2555)
(1) แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
2.เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจ
5.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ