Facebook LikePDF พิมพ์ อีเมล

รายนามผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัยท่าอุเทนและโรงพยาบาลท่าอุเทน

   
    1. นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงค์               ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2519 - 2520   
    2. นายแพทย์สุนทร  จารุชนะพงศ์ธร     ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2520 - 2525    
    3. นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร       ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2525 - 2527   
    4. นายแพทย์วันชัย  พิศาลสิน            ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2527 - 2528   
    5. นายแพทย์ยงยุทธ  ศิริโภค             ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2528 - 2530   
    6. นายแพทย์อนุกูล  เอกกุล              ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2530 - 2540   
    7. นายแพทย์บัญชา  สรรพโส            ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ. 2540 - 2547   
    8. นายแพทย์พีระ   อารีรัตน์               รักษาการตำแหน่ง    พ.ศ. 2547 – 2549     
    9. นายแพทย์กิติศักดิ์  ผลถาวรกุลชัย    รักษาการตำแหน่ง    พ.ศ. 2549 – 2550
    10. นายแพทย์สุภวุฒิ   ภูมี                รักษาการตำแหน่ง    พ.ศ. 2550 – 2552
    11. นายแพทย์จักรภพ ธนาธนัยภัทร      ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน