ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบ สขร Administrator 662
2 แบบ สขร -1 Administrator 165
3 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ รายงานวิเคาะห์ Administrator 1309
4 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ ปี 2562 Administrator 179
5 ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562 Administrator 173
6 ส่งเสนาทุกกลุ่มงานและขออนุมัติเผยแพร่เจตนารมณ์ Administrator 166
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 Administrator 1035
8 แผนการจัดซื้อ LAB Administrator 210
9 แผนการจัดซื้อทันตกรรม ปี 2563 Administrator 144
10 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา Administrator 109
11 รวม EB Administrator 61
12 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 รพ.ท่าอุเทน Administrator 286
13 หัวข้อ สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Administrator 239
14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปี2562 Administrator 269
15 แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Administrator 257
16 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Administrator 595
17 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 Administrator 333
18 กลุ่มปู่โสมเฝ้าโรงพยาบาล Administrator 553
19 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระยะ๓) Administrator 577
20 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน Administrator 652
21 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 569
22 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ Administrator 543
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 Administrator 541
24 แผนปราบปรามการทุจริต-โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 623
25 แผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan 2560) Administrator 602
26 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2560 (Internal Audit Charter) Administrator 660
27 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Administrator 612
28 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Administrator 2079