ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบ สขร Administrator 635
2 แบบ สขร -1 Administrator 141
3 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ รายงานวิเคาะห์ Administrator 1284
4 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ ปี 2562 Administrator 152
5 ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562 Administrator 153
6 ส่งเสนาทุกกลุ่มงานและขออนุมัติเผยแพร่เจตนารมณ์ Administrator 130
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 Administrator 1003
8 แผนการจัดซื้อ LAB Administrator 193
9 แผนการจัดซื้อทันตกรรม ปี 2563 Administrator 126
10 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา Administrator 92
11 รวม EB Administrator 54
12 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 รพ.ท่าอุเทน Administrator 267
13 หัวข้อ สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Administrator 225
14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปี2562 Administrator 259
15 แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Administrator 241
16 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Administrator 583
17 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 Administrator 308
18 กลุ่มปู่โสมเฝ้าโรงพยาบาล Administrator 539
19 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระยะ๓) Administrator 560
20 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน Administrator 640
21 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 556
22 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ Administrator 529
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 Administrator 533
24 แผนปราบปรามการทุจริต-โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 610
25 แผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan 2560) Administrator 595
26 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2560 (Internal Audit Charter) Administrator 653
27 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Administrator 608
28 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Administrator 2059