ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan 2560) Administrator 20
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2560 (Internal Audit Charter) Administrator 26
3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Administrator 54
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Administrator 1456