MOIT2566 ไตรมาส 2
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธมนุษยชนและรายงานการป้องกันการล่วงละเมิดฯ ไตรมาส 2 Administrator 206
2 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน ไตรมาส 2 Administrator 152
3 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 2 Administrator 166
4 MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กรณีการเรียไร่รรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2566 Administrator 155
5 MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 2 Administrator 109
6 MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 ไตรมาส 2 Administrator 128
7 MOIT 16 หน่วยงานมีราายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯและจริยธรรม ปี 2566 ไตรมาส 2 Administrator 153
8 MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรม ปี 2566 ไตรมาส 2 Administrator 157
9 MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางการยิมทรัพย์สิน ไตรมาส 2 Administrator 113
10 MOIT 13 ประเมินการดำเนินการตามแนวทางฯการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ไตรมาส 2 Administrator 191
11 MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไตรมาส 2 Administrator 106
12 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการการป้องกันการรับสินบน ที่เป็นระบบ Administrator 177
13 MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน Administrator 170
14 MOIT 9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน Administrator 109
15 MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ จนท เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม ไตรมาส 2 Administrator 166
16 MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ไตรมาส 2 Administrator 104
17 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 Administrator 176
18 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจ้างรายเดือน ปี 2566 ไตรมาส 2 Administrator 196
19 MOIT 4 หน่วยงานวางระบบการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ไตรมาส 2 Administrator 160
20 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Administrator 138