MOIT
1 MOIT 23 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย 27
2 MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผ 26
3 MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วย 29
4 MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการป 33
5 MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการ 25
6 MOIT 18 ไตรมาส 2 26
7 MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 23
8 MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน 38
9 MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ 26
10 MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ 46
11 MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบ 28
12 MOIT 12 หน่วยงานมีเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสีย 40
13 MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 31
14 MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 33
15 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ 27
16 MOIT 8 หน่วยงานมีการประเมินเกี่ยวกับการประเมิน 27
17 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 27
18 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนา 27
19 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30
20 MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 28
21 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 28