ข้อมูลทั่วไป

Facebook Likeผู้บริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าอุเทน PDF พิมพ์ อีเมล
     
 

em_1
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
เบอร์ 0812635312
ID Line jukapop
E-Mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

 

แพทย์หญิงสุพัตรา เจนพาณิชพงศ์

นางสาวสุพัตรา เจนพานิชพงศ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการเบอร์ 0817490970
ID Line 0817490970
E-Mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

 


นางสาวอาภาศิริ  สุดสาคร
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
 เบอร์ 0879425559
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

em_3
นางนลิน รัตนวรรณี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เบอร์ 0885728989
ID Line nalin1689
E-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

em_1
นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 เบอร์ 0819743780
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
em_3
นางรสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 เบอร์ 0878699963
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014


em_3
นางนวลฉวี พะโน 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 เบอร์ 0895735786
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
 em_3
 น.ส.กรรณิกา ลองจํานงค์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เบอร์ 0832858973
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
  em_3
นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
 เบอร์ 0817174916
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
em_1
นายสุการัณย์ ทิมมณีสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน 
 เบอร์ 0872244740
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
  

นางขวัญใจ ธนากรจักร์
ตำแหน่ง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
 เบอร์ 0897099237
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
 นายสมชาติ จันเจือ 
ตำแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ
 เบอร์ 0847988294
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

น.ส.พันธภา ตั้งศิริ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 เบอร์ 0817693007
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
em_1
 น.ส.กัญจน์พร วงศ์พนารัตน์
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
เบอร์ 0933231474
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014

 


นายนฤนาท เตินเดือน 
ตำแหน่ง นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
เบอร์ 0982566824
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014นายทิวา ใจช่วง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 เบอร์ 0817490970
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014
  
น.ส.สมพร บัวภัทรสิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เบอร์ 0823072943
ID Line
E-Mail
เบอร์โทรที่ทำงาน 042-503022
เบอร์โทรสาร  042-503014