ข้อมูลทั่วไป

Facebook Likeผู้บริหารหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
     
 

em_1
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

em_3
นางนลิน รัตนวรรณี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางนวลฉวี พะโน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทิวา ใจช่วง
นายทิวา  ใจช่วง
ตำแหน่งนักจัดการงานหัวไป

 

นางสาวกรรณิกา ลองจำนงค์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   em

นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  em

นางขวัญใจ ธนากรจักร์
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ

 
em

นายสุการัณย์ ทิมมณีสวัสดิ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

 

นางสาววีรานันท์  ธารทัศนวงศ์
ตำแหน่ง ทันตกรรมแพทย์

 

 
e

นางรสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
em
 นางพันธิภา ก้อนสิน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
em
นางทิพภา เชาว์ประสิทธิ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
em
นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
em

นายจักรกฤษณ์ นักบุญ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 em_3
นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 
em

นางสาวรัตนา ราชชารี
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

  em_1

นางสาวกัญจน์พร วงศ์พนารัตน์
ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ