กลุ่มงานบริหาร


กลุ่มงานบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
     
 

em_1
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

em_3
นางนลิน รัตนวรรณี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางนวลฉวี พะโน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

em_4
นายเกียรติพี  พลหาญ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวกรรณิกา ลองจำนงค์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นายยุทธพงษ์ ธนากรจักร์
ตำแหน่งทันตแพทย์

นางขวัญใจ ธนากรจักร์
ตำแหน่งเภสัชกร

 

นายสุการัณย์ ทิมมณีสวัสดิ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

นางวิวัลญา อุดมเดชาเวทย์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นางรสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นางทิพภา เชาว์ประสิทธิ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นายจักรกฤษณ์ นักบุญ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

นางพันธิภา ก้อนสิน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 

นางสาวรัตนา ราชชารี
ตำแหน่งนักายภาพบำบัด