Facebook Likeกลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
     
 

em_1
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

em_3
นางนลิน รัตนวรรณี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางนวลฉวี พะโน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

em_4
ว่าง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวกรรณิกา ลองจำนงค์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   em

นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  em

นางขวัญใจ ธนากรจักร์
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ

 
em

นายสุการัณย์ ทิมมณีสวัสดิ์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

 
em

นางสาวพรรณศิริ  วังคะฮาต
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 

 
e

นางรสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
em
 นางพันธิภา ก้อนสิน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
em
นางทิพภา เชาว์ประสิทธิ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
em
นางปัทมาวดี แก้วมาตย์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
em

นายจักรกฤษณ์ นักบุญ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 em_3
นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 
em

นางสาวรัตนา ราชชารี
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

  em_1

นางสาวกัญจน์พร วงศ์พนารัตน์
ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ