MOIT4 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:12 น.

(PDF File)

หัวข้อ 1(1)บันทึกรายงานการรับจัดสรรงบ และขอเผยแพร่ข(1) 

หัวข้อ 1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2565 

หัวข้อ 1(3) แผนการจัดซื้อจัดหา ตามแผนการใช้จ่ายประจำปี 2565 

หัวข้อ 1(4 )คำสั่ง ปิดประกาศ ปลดประกาศ 

หัวข้อ 1(5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ.2.2 

หัวข้อ 2 (1)บันทึกรายงานการดำเนินการงบค่าเสื่อม 65 

หัวข้อ 2 (2) รายงานผลการดำนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565

หัวข้อ 2 (3)  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ.2.2 

หัวข้อ 3 (1) แจ้งเวียนประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2560 

หัวข้อ 3 (2) )ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวข้อ 3 (3)  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ.2.2 

 

1 บันทึกรายงานการดำเนินการงบค่าเสื่อม 65 ไตรมาส 2

2 รายงานผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565 

3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ.2.2 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 15:21 น. )