MOIT10 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:14 น.

(PDF File)

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. ช่องทางการร้องเรียน 

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ บน เว็บไซต์หน่วยงาน 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 16:26 น. )