MOIT15 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:13 น.

(PDF File)

1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทาง 

2. แนวทางการยืม 

3.แนวปฏิบัติการยืมพัสดุ 

4. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางการยืม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:03 น. )