MOIT19 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:12 น.

(PDF File)

19.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

19.1.2 ประกาศกรอบแนวทางการป้องกัน 

19.1.3 หนังสือแจ้งเวียน 

19.1.4 บันทึกข้อความรับทราบฯ 

19.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ 

19.2.1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรม STRONG โรงพยาบาลท่าอุเทน 

19.2.2. รายชื่อสมาชิก + ส.จัดตั้งชมรมคิดดีทำดีพูดดี 

19.2.3. ภาพกิจกรรมชมรมฯ 

19.2.4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:17 น. )