EB 9 ไตรมาส 2 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ จนท.ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย พิมพ์

1 บันทึกขออนุมัติโครงการฯและแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว๊บไซต์

2. โครงการITA64ล่าสุด 1.1.2 

3.4 5 

 

ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร.pdf